Moje konto Moje konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ProfiCentrum.pl

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.proficentrum.pl

Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży w drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
Sprzedający – Grzegorz, Marta Skoczylas, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M-HURT Grzegorz-Marta Skoczylas pod adresem: ul. Nadbrzeżna 20, 48-130 Kietrz, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 748-144-05-77, REGON 160127759, tel. kontaktowy: +48 885 550 560, 885 550 566,  codziennie w Dni robocze od pon. do pt. w godzinach 8:00 – 16:00, e-mail: biuro@m-hurt.pl;  
Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.proficentrum.pl;
Zamawiający – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mogą działać tylko i wyłączne osoby prawidłowo umocowane do ich reprezentowania;
Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego;
Towar lub Towary – elektronarzędzia, narzędzia przyrządy specjalistyczne, odzież i obuwie ochronne oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
Strona Towaru - podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
Czas realizacji Zamówienia – liczba Dni roboczych, w których Sprzedający skompletuje Towary do Zamówienie, powierzy Towar dostawcy w celu dostarczenia Zamawiającemu oraz dostarczy zamówiony Towar na adres wskazany w Zamówieniu;
Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego oraz ewentualnych innych opłat dodatkowych, do poniesienia których jest zobowiązany Zamawiający, o ile wyraził zgodę na ich poniesienie (np. opłata dodatkowa za płatność za pobraniem, oplata dodatkowa za zapakowanie Towarów jako prezent) ;
Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie lub faksem, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
Miejsce odbioru – sklep stacjonarny Sprzedającego zlokalizowany pod adresem Kietrz, ul. Nadbrzeżna 20, w którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;    
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego;
Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.;
Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
Koszyk – lista Towarów, co do których Zamawiający złożył Zamówienie;    
Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

Sprzedający informuje, że specyfikacje i opisy oferowanych w Sklepie internetowych Towarów pochodzą z materiałów udostępnionych przez ich producentów, a także na zdjęciach Towarów przygotowanych  dla potrzeb Sklepu internetowego mogą wystąpić różnice w kolorystyce, ocenie wielkości przedstawianych Towarów w zależności od parametrów monitorów z których korzysta Użytkownik.     

Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Towary s ą fabrycznie nowe. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.proficentrum.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.  

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:     
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;    
b. dostęp do Internetu;     
c. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x i wyższych lub Chrome;
d. rozdzielczość ekranu minimum 1024x628;
e.  włączona opcja akceptacji plików Cookies, aktywny interpretator Java Script oraz zainstalowany flash plug-in;
f. aktywne konto e-mail.

Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie lub mailowo. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi „Zapytaj o produkt” oraz usługi „Poleć znajomemu” i usługi newslettera. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Usługa „Zapytaj o produkt” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego zapytania dot. szczegółowych informacji o Towarze, podając przy tym swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego. Sprzedający udziela Użytkownikowi odpowiedzi na złożone przez niego zapytanie najpóźniej w ciągu 3 dni od przesłania zapytania przez Użytkownika.

Usługa „Poleć znajomemu” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości o Towarze prezentowanym w Sklepie internetowym do wybranej przez Użytkownika osoby. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie Sklepu internetowego wskazuje swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o Towarze w Sklepie internetowym. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

Korzystanie z usługi newslettera z informacjami o nowościach możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia.

Przesyłając i udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania i wprowadzania tych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.

Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i  udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.  

Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:    
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,      
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,    
c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,    
d. Sprzedający  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,    
e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.    

Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi „Zapytaj o produkt” oraz z usługi „Poleć znajomemu”. Rezygnacja z tych usług polega na zaprzestaniu korzystania z nich przez Użytkownika na stronie Sklepu internetowego.

Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi newslettera klikając w link  zamieszczony w każdej takiej informacji, lub też kontaktując się w tej kwestii ze Sprzedającym.

Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail, opcjonalnie nazwy i adresu firmy, NIP), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.

Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi dokonywać rejestracji w Sklepie internetowym i utworzyć Konta Zamawiającego. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie zarejestrował Konta Zamawiającego także może dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym.

Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego  jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.

W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do kasy”,
następnie:
- jeśli Zamawiający posiada Konto Zamawiającego – zalogowanie się do niego Loginem i ustalonym Hasłem, albo
- wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, NIP, nr telefonu, adresu email oraz adresu dostawy Towarów, wyboru dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura), albo
- ustalenie Loginu i Hasła oraz wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu, ewentualnie nazwy firmy, NIP, nr telefonu, adresu email oraz adresu dostawy Towarów, wyboru dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura), oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, ewentualnie wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera z  informacjami o nowościach, a następnie kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej”,
dokonanie wyboru metody dostarczenia Towarów, metody płatności oraz wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, ewentualne wpisanie uwag dot. Zamówienia skierowanych do Sprzedającego, następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,
w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

Po złożeniu Zamówienia Zamawiający otrzymuje odpowiedź na e-mail wskazany w Zamówieniu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Użytkownik może także złożyć Zamówienie drogą telefoniczną, faksem lub poprzez e-mail. W każdym z takich przypadków, Zamawiający proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, o których mowa w ust. 5. lit. b. powyżej. W przypadku Zamówienia złożonego drogą telefoniczną, faksem lub mailem, do skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Sprzedającego treści proponowanej Umowy sprzedaży poprzez jej wysłanie przez Sprzedającego na podany przez Zamawiającego adres email.Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.

Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:            
a. gotówka „za pobraniem” - zapłata w tej formie może nastąpić przy osobistym odbiorze Zamówienia z Miejsca odbioru lub przy odbiorze Zamówienia od kuriera lub listonosza;    
b. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym lub płatność elektroniczną on-line poprzez system płatności elektronicznych Platności.pl

Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący Zamówienia Towarów poprzez stronę Sklepu  internetowego wybiera jako formę płatności płatność poprzez system płatności Platnosci.pl i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się tam, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę Sklepu internetowego. Płatności on-line realizowane poprzez system płatności PayU obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, i ewentualnymi kosztami dodatkowymi, których poniesienie zaakceptował Zamawiający, należy uiszczać na numer konta Sprzedającego: BPS SA 43 1930 1073 2210 0267 6470 0001. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

W przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, Zamówienia nie opłacone w terminie  7 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, są anulowane. Zamówienia nie odebrane z Miejsca odbioru są anulowane w terminie 7 Dni roboczych od upływu uzgodnionego terminu ich odbioru.

Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia - w przypadku płatności przelewem, z momentem zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedającego – w przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności, bądź też z momentem ustalenia terminu odbioru Zamówienia z Miejsca odbioru dokonania - w przypadku wyboru takiej formy dostawy Zamówienia.

Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.

Koszty dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazane są szczegółowo w zakładce KOSZTY PRZESYŁKI na stronie Sklepu internetowego.
         
Koszty dostawy podawane są także każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia.  Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia i ewentualnymi kosztami dodatkowymi, na poniesienie których Zamawiający wyraził zgodę) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.

W przypadku Zamówienia na kwotę 500 PLN i powyżej, którego waga nie przekracza 30 kg i jako formę płatności Zamawiający wybrał przelew, koszty dostawy ( na terenie Polski ) sposobem dostawy wybranym przez Zamawiającego, ponosi Sprzedający (nie dotyczy przedmiotów ponadgabarytowych).

ROZDZIAŁ VI -  REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia. Zamawiający jest na bieżąco informowany drogą mailową o zmianie statusu jego Zamówienia.

Zamówione Towary dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są z reguły w ciągu … Dni roboczych, liczonych po zawarciu Umowy sprzedaży w razie wybory jako formy płatności za pobraniem przy odbiorze. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby Zamówienie zostało wysłane jak najszybciej. Przy wyborze innych sposób płatności za Zamówienia, Towary wysyłane są z reguły w terminie … Dni roboczych od wpływu należności za Zamówienie na konto Sprzedającego, maksymalnie w ciągu 30 dni, liczonych po zaksięgowaniu  należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, bądź po otrzymaniu potwierdzenia o zaksięgowaniu zapłaty przez system płatności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. poniżej.  

Termin otrzymania Zamówienia przez Zamawiającego  to czas dokonania płatności + czas realizacji + czas dostawy.

Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania  zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:
a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;
b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.
    
Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z zaakceptowanymi przez Zamawiającego kosztami dodatkowymi.    W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.     

Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa gwarantująca najwyższą jakość usług.     W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest sporządzenie protokołu szkody oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura (VAT lub imienna), zależnie od wyboru Zamawiającego. Dokument sprzedaży wystawiany jest po zgromadzeniu wszystkich Towarów z Zamówienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w cz. V. ust. 4. Regulaminu, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ VII -  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:     

Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (M-HURT Grzegorz-Marta Skoczylas, ul. Nadbrzeżna 20, 48-130 Kietrz, email: biuro@m-hurt.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną).  Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik  nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: M-HURT Grzegorz-Marta Skoczylas, ul. Nadbrzeżna 20, 48-130 Kietrz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji  Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
 w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 zawartej w drodze aukcji publicznej;
 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@m-hurt.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: M-HURT Grzegorz-Marta Skoczylas, ul. Nadbrzeżna 20, 48-130 Kietrz, bądź też składając reklamację na adres producenta Towaru wskazany na opakowaniu Towaru, czy tez ewentualnej gwarancji dołączonej do Towaru.

Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. paragonu fiskalnego lub faktury).Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej  o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ROZDZIAŁ IX - POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę przez internet za pomocą tzw. podmiotów ADR (podmioty uprawnione do polubownego rozstrzygania sporów). Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ X - DANE OSOBOWE:

Zamawiający dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych Towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

ROZDZIAŁ XI - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Pliki cookies:    
Strona Sklepu internetowego używa plików cookie (ciasteczka). Korzystając ze Strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapisywane na komputerze Użytkownika pliki cookies wykorzystywane są w niżej wymienionych celach.
Do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany,
Do zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że Użytkownik zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik cookie (ciastczko) jest usuwany,
Do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany,.
Do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony Sklepu internetowego – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany,
Do porównywania Towarów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany,
Do zweryfikowania czy Użytkownik (klient sklepu) oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. Aby zapewnić szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, odsyłamy bezpośrednio do strony producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

Kietrz, dnia 30.10.2015 roku

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

…………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………………….
adres zamieszkania
…………………………………………….
telefon kontaktowy
…………………………………………….
e-mail
…………………………………………….
nr zamówienia oraz nr paragonu fiskalnego/faktury

M-HURT Grzegorz-Marta Skoczylas
ul. Nadbrzeżna 20, 48-130 Kietrz
z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.proficentrum.pl”

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Umowa sprzedaży została zawarta z M-HURT Grzegorz-Marta Skoczylas w dniu ……………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w  dniu ………………..……………. roku.

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………..
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)